سیبی هستی آویزان
از شاخه*ای در آسمان
باور کن
عابد نیستم
عاشقی ناگزیرم
که چنین دست*هایم را
به چیدن تو
بلند کرده*ام